ربات کیسه گذار

ربات کیسه گذار ماشینی است ساخته شده از تعدادی از بازوهای مختلف که هر کدام وظیفه انجام بخشی از کار را به عهده دارند. مجموع این بازوها و پایه ها یک ربات را تشکیل میدهند. به این نحو، یک ربات قادر است 3 وظیفه را در آن واحد انجام دهد: برداشت کیسه خالی ، بازکردن کیسه ها و جایگذاری کیسه روی نازل. با توجه به اینکه خود کیسه ها دارای انواع مختلفی هستند، نتیجتا طراحی ربات ها برای هرکدام از انواع کیسه های ولوبگ و کیسه های دهانه بازمتفاوت خواهد بود که هرکدام جزئیات وخاص خود را دارند.

ادامه مطلب