معرفی جامع ربات کیسه گذار

ربات کیسه گذار ماشینی است ساخته شده از تعدادی از بازوهای مختلف که هر کدام وظیفه انجام بخشی از کار را به عهده دارند. مجموع این بازوها و پایه ها یک ربات را تشکیل میدهند. به این نحو، یک ربات قادر است 3 وظیفه را در آن واحد انجام دهد: برداشت کیسه خالی ، بازکردن کیسه ها و جایگذاری کیسه روی نازل. با توجه به اینکه خود کیسه ها دارای انواع مختلفی هستند، نتیجتا طراحی ربات ها برای هرکدام از انواع کیسه های ولوبگ و کیسه های دهانه بازمتفاوت خواهد بود که هرکدام جزئیات وخاص خود را دارند.

ادامه مطلب