پکر ولوبگ تخلیه با باد

کیسه پرکن
0
نوع دیگر دستگاه های کیسه پرکن پودری ولوبگ، دستگاه پکر ولوبگ تخلیه با باد می باشد. در برخی از محصولات به دلیل عمل خردایش که قسمت های مکانیکی بر روی محصول ایجاد می کنند، نمی توان از دستگاه های پر کن اشاره شده درچهار مورد قبلی استفاده کرد. بنابراین برای…