پکر ولوبگ توربینی بادی

کیسه پرکن
0
در کیسه پرکن توربینی بادی با استفاده از نیروی گریز از مرکز که توسط توربین مرکزی دستگاه ایجاد می شود. و در نهایت به کمک باد مواد پودری تقریبا دوفاز شده و از نازل دستگاه با شدت زیادی به بیرون هدایت می شود. کیسه پرکن توربینی سه نازل توزین در…