دستگاه کیسه پرکن بدون مخزن توزین

کیسه پرکن
0
دستگاه کیسه پرکن بدون مخزن توزین از نوع دستگاه های کیسه پر کن دهانه باز و وزنی می باشد. در این تیپ از دستگاه های کیسه پر کن، فک هایی وجود دارد که کیسه را محکم می گیرند. این فک ها و همچنین دهانه ای که محل قرار گیری کیسه…

دستگاه کیسه پرکن دهانه باز مجهز به هاپر توزین

کیسه پرکن
0
دستگاه کیسه پرکن وزنی با مخزن توزین نوعی از دستگاه کیسه پر کن مجهز به یک مخزن دارای دریچه تخلیه و دهانه ورودی مربوطه می باشد. و بر روی لودسل هایی سوار است که بتوانیم وزن مواد درون آن را به طور دقیق مشاهده نماییم. و محل قرار گیری آن…