پکر ولوبگ اسکرو اصلی و فرعی

کیسه پرکن
0
پکر ولوبگ اسکرو اصلی و فرعی ، نیز یکی از انواع دستگاه کیسه پرکن پودری ولوبگ می باشد. در این نوع از دستگاه ها، از دو اسکرو جهت پر کردن محصول در کیسه استفاده می شود، به طوری که اسکرو اولی جهت پیش ران مواد از مخزن دستگاه به سمت…