دستگاه کیسه پرکن بدون مخزن توزین

کیسه پرکن
0
دستگاه کیسه پرکن بدون مخزن توزین از نوع دستگاه های کیسه پر کن دهانه باز و وزنی می باشد. در این تیپ از دستگاه های کیسه پر کن، فک هایی وجود دارد که کیسه را محکم می گیرند. این فک ها و همچنین دهانه ای که محل قرار گیری کیسه…