دستگاه کیسه پرکن دهانه باز مجهز به هاپر توزین

کیسه پرکن
0
دستگاه کیسه پرکن وزنی با مخزن توزین نوعی از دستگاه کیسه پر کن مجهز به یک مخزن دارای دریچه تخلیه و دهانه ورودی مربوطه می باشد. و بر روی لودسل هایی سوار است که بتوانیم وزن مواد درون آن را به طور دقیق مشاهده نماییم. و محل قرار گیری آن…