میکسر پدل بلندر

میکسر
0
دستگاه میکسر پدل بلندر از یک مخزن افقی U شکل و یک همزن پارویی تشکیل می شود. همزن پدل بلندر شامل چندین پدل است که به شفت میانی متصل می باشند و برای حرکت مواد در جهت های جانبی مخالف و شعاعی قرار دارند. یک دسته از پدل ها در…