چرخ دوخت

انواع دوخت توسط چرخ دوخت

    • چرخ دوخت دستی
    • چرخ دوخت دستی اتومات شده توسط این شرکت به همراه نوار
    • چرخ دوخت تمام اتوماتیک به همراه نوار
فهرست